مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، گرمسار، ایران

10.30473/fmss.2019.40716.1797

چکیده

هدف از انجام این مطالعه مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان تمام وقت فدراسیون والیبال کشور می دهد که شامل 92 نفر است و با توجه به محدودیت جامعه، تعیین نمونه بر اساس روش تمام شماری استفاده شده است. با این وجود تنها 72 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل نموده‌اند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه‌های استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرخت، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد برگرفته از کتاب مقیمی (1388) و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری و ترکیبی از پرسشنامه های جیمنز-جیمنز و دیگران (2008)، پنیادز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) است. روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از روش‌های رایج مورد بررسی قرار گرفته و آزمون روابط نیز بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و نوآوری در فدراسیون والیبال رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و نیز رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری نیز مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها