مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.30473/fmss.2019.49216.2023

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه‌ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام هواداران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397 که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 303 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه اخلاق شهروندی محقق ساخته و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی بخشنده (1391) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه‌ایی و مؤلفه‌های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه‌های آن با اخلاق مدنی شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. در نهایت مدل پژوهش حاکی از برازش مدل و الگوی مطلوب بین متغیرهای پژوهش بود. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه‌ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه‌ای از این طریق اثرات خود را بر اخلاق مدنی شهروندی هواداران نمایان سازد.

کلیدواژه‌ها


Aslan Şendoğdu, Şebnem Aslan. The research of sustainable development and social responsibility in SMEs: Sample of Turkey Journal of Human Sciences Vol 9, No 2, 2012.
Afroozeh, Mohammad Sadegh, Mozaffari, Amir Ahammad, Aghaei, Najaf and Safari, Marjan. Formation of Social Responsibility Strategies for Iranian Football Clubs. Journal of Sport Management Studies, Volume 9, Issue 43, 2017, P: 33-17. (Persian)
Akdogan, A. A. Arslan, A. Demirtas, O. A Strategic Influence of Corporate Social Responsibility on Meaningful Work and Organizational Identification, via Perceptions of Ethical Leadership. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 2016, 235: 259 – 268.
Bakhshande, H. The Impact of Club Social Responsibility on Team Identity in the Iranian Football League. Journal of Sport Management Studies, Volume 7, Issue 29, 2015, P: 192-175. (Persian)
Boone, T., & Harris, P. The Role Of Corporate Social Responsibility In The Football Business: Towards The Development Of A Conceptual Model. European Sport Management Quarterly, 8(2), 2002, P: 179-206.
Brown M.E, Trevino L.K, Harrison D. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes; 2005, 97: 117 – 134.
Cadozier, v. The moral profession: A study of moral development and professional ethics. Retrieved from proudest. Vol. 22, No. 3, 2002, P: 355-390.
Do, S. Botcharyaee, A. "Reaping Relational Rewards from Corporate Social Responsibility: The Role of Competitive Positioning." Business & Society, 22, 2007, P: 141–152.
Ebrahimi, J. Gholipour Kanani, Y. Tabari, M. Seydanlou, O. Investigating the Relationship between Professional Ethics and Spirituality at Work with Social Responsibility (Case Stud: Gas Company of Mazandaran Province). International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Vol-7, Special Issue3, 2016, P: 2123-2133.
Eidi, Hossein, Sha'bani Moghadam, Satan and Amiri, World. Standardization of professional ethics questionnaire of sports coaches. Applied Research in Sport Management, Vol. 5, No. 1, 2016, P: 11-22. (Persian)
Farzaneh, Sarah. The study of the components of the ethics of faculty members from the perspective of faculty members, senior students and managers of the Guilan University. Master's thesis, Educational Management Educational Orientation, Faculty of Psychology and Social Sciences, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, 2014. (Persian)
Fakouhi, Nasser, Strengthening Citizenship Ethics: A Way to Transition to Participatory Democracy, Journal of Social Studies, Vol. 3, No. 2, 2009. (Persian)
Ghasemzadeh, A. Zavar, T. Mehdiun, R. Rezaei, A. Professional Ethics Responsibility with Social Responsibility and Individual Responsibility: The Intermediary Function of Serving Culture. Journal of Ethic in Technology Science, Year 9, No. 2, 2014, P: 8-1. (Persian)
Gharamaleki AF. Promoting the fundamental principles of professional ethics at the University J Res Ethic. 2009, 1(3):265-7.
Gholami Nia, Abdolhamid. The Impact of Anthropology on Ethics of Citizenship, Journal of Religion and Politics, Issue, 2009, P: 22-21(Persian)
Hansen, S.D. Dunford, B.B.  Alge, B.J. Jackson, C. L. Corporate Social Responsibility, Ethical Leadership, and Trust Propensity: A Multi-Experience Model of Perceived Ethical Climate. Journal Bus Ethics. Vol. 1, No. 3, 2015, P: 111-123.
Jahangiri, Ali; Qupranlou, Mehrnoush and Hajzadeh, Mostafa. The study of the relationship between social capital and organizational citizenship behavior. Journal of Sociological Studies of Youth, Third Year, No. 8, 2012, P: 98-83. (Persian)
Hosseinian, Seyyed Mohammad, Professional Ethics, a Necessity for the Organization. Second Edition, Tehran; Higher Education Publications, 2003. (Persian)
Karami, Mohammad; Flavandi, Hasan and Qalaei, Alireza. The Relationship between Professional Ethics, Ethical Leadership and Social Responsibility in Schools. School Management, School of Management, Vol. 5, No. 1, 2017, P: 112-93. (Persian)
Karimi, Maliheh. Relationship between Professional Ethics and Ethical Intelligence with Organizational Citizenship Behavior of Secondary School Secondary Schools in District 2 of Shiraz. Master's thesis, Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht. Branch, 2013. (Persian)
Kharrazi, Kamal; Vaezi, Mozaffaraddin and Jabali, Abdullah. The relationship of social capital with an orientation towards organizational citizenship behavior at the head office of a insurance company. Insurance Newsletter, 2007, No. 2, 2014, P: 171-159. (Persian)
Mohammadi, Masoomeh; Bahr al-ulum, Hasan and Hosseininei, Sayed Reza. Relationship of social responsibility and ethical atmosphere with perceived sport performance Case study: Volleyball players of North Khorana province. Human Resources Management in Sport, Third Year, No. 2, 2016, P: 174-165. (Persian)
Mohajeran, Behnaz and Shohodi, Maryam. Modeling the Relationship between Professional Ethics and Spirituality in Social Responsibility among Nurses in Governmental Hospitals in Kermanshah. Quarterly Journal of Nursing Management, Third Year, No. 2, 2014,  P: 29-20. (Persian)
Rahimi Kloor, Hussein; Golzard, Amin; Ghaffari Majlej, Hoda. Analysis of the relationship between work conscience and social responsibility as a mediator of professional ethics. Scientific Research (Ministry of Science), thirteenth issue, 2018, P: 100-107. (Persian)
Rigi Hussein Abadi, Said; Pak Tinat, Iqbal. Investigating the effect of professional ethics on social responsibility of Khash Education managers with the role of moderating personality traits. Scientific Research (Ministry of Science), No. 23, 2017,  P: 245 to 261. (Persian)
Salimi, Mehdi. The Effect of Organizational Culture on Social Responsibility and Organizational Commitment of the Employees of Sports and Youth Departments; The Role of the Mediator of Professional Ethics. Scientific Research (Ministry of Science), Volume 15, No. 9, 2018, P: 925 to 946.
Sha'bani, Abbas. Study Responsibility and Professional Ethics in Sports Organizations of the Country. Scientific Research (Ministry of Science), No. 38, 2018, P: 73 to 85. (Persian)
Sohrabi, Babak and Khanlari, Amir. Ethics, Information Technology and Organizational Citizenship Behavior, Journal of Ethics in Science and Technology, Year 4, Issue 1 and 2, 2009, P: 10-1. (Persian)
Talha, M. Sallehhuddin, A. Masoud, S. and Abu Said, A.M. The relationship of ethical climate with intention and socially responsible investment behavior: A structural equation model analysis. African Journal of Business Management. Vol. 7(19), 2013. P: 1938-1949.
Włodzimierz Sroka1, Richard Szántó. Corporate Social Responsibility and Business Ethics in Controversial Sectors. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), Volume 14, Issue 3, 2018: 111-126.
Zouheyr Gheraia, Sawssan Saadaoui, Hanane Abed Abdelli. Business Ethics and Corporate Social Responsibility: Bridging the Concepts. Open Journal of Business and Management, 2019, 7, 2020-2029.