طراحی مدل رهبری معنوی برای توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی،واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

4 گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

10.30473/fmss.2020.53758.2196

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل رهبری معنوی برای توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور به تعداد 372 نفر بود که طبق جدول مورگان 180 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود . ابزار اندازه گیری پژوهش شامل ؛ پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005) و پرسشنامه اشتیاق شغلی سالواناوا و شوفلی (2001) بود. روایی پرسشنامه ها با نظر 4 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب رهبری معنوی با 810/0 واشتیاق شغلی 848/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزارهای SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج برازش مدل(GFI=0/94، CFI=0/91،NFI=0/94) نشان از مناسب بودن مدل داشت همچنین نتایج تحلیل مسیر پژوهش نشان داد که رهبری معنوی و ابعاد آن بر توسعه اشتیاق شغلی کارکنان تاثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد.در نتیجه، برای توسعه و بالا بردن اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان مدیران سازمان می بایست از سبک رهبری معنوی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها