دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، پاییز 1399 
9. ارتباط علی شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبتگرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور

صفحه 117-131

10.30473/fmss.2021.55543.2209

محمد باقر حلم زاده؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد