مطالعه تطبیقی سنجش تمایل ورزشکاران زن به استفاده از حجاب در ایران و کشورهای عربی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

10.30473/fmss.2021.56656.2236

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی سنجش تمایل ورزشکاران زن به استفاده از حجاب در ایران و کشورهای عربی منتخب بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای بود که روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکاران زن در ایران و کشورهای عربی بود. تعداد 195 نفر در ایران و 187 نفر از کشورهای عربی ( عراق، امارات متحده عربی، اردن، بحرین، قطر) از طریق نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تمایل به استفاده از حجاب، خواجه نوری و همکاران (1391) بود. روایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 80/0 بدست آمد. پرسشنامه در ایران به زبان فارسی و برای کشورهای منتخب به عربی ترجمه شده، بصورت الکترونیک و از طریق فضای مجازی در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت. در نهایت 382 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره Manova با استفاده از نرم افزارspss22 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش در نشان داد در موئلفه های پوشش ظاهری، پیامدهای فردی، عوامل ورزشی و پیامد های اجتماعی ورزشکاران زن ایرانی به طور معنی داری دارای میانگین بالاتر، در موئلفه پوشش مطلوب و شناخت فلسفه و احکام شرعی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


Karimi, Hassan ,Women and Men's Stadium, Women's Magazine, 2008. No. 82. (in persian)
Kilic, S., S. Saharso & B. Sauer, «IntroductionThe Veil: Debating citizenship, gender and religious diversity» Specialissue Social Politics. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2008. 16(4), pp. 397-410.
Momeni, Khodamrad and Janjani, Parisa and Janjani, Hasna, ,The relationship between the desire for hijab and mental health of female students, the first scientific conference on educational  sciences and psychology of social and cultural injuries in Iran, 2014. Tehran. https://civilica.com/doc/366813.
mashreghnews. Egyptian beach volleyball girls became the subject 2016. Retrieved  fromhttp://www.mashreghnews.ir/fa/news/614903 
Mirsafian H, Dóczi T, Mohamadinejad A. Attitude of Iranian female university students to sport and exercise. Iranian studies. 2014 Nov 2;47(6):951-66.
Nakamura Y. Beyond the hijab: Female Muslims and physical activity. Women in Sport and Physical Activity Journal. 2002 Oct 1;11(2):21-48.
Rasekh Nazanin, Amiri, Mojtaba (1393). A comparative study of women's championship sports in selected countries with a strategic approach 13893- Sports Management Studies No. 52,. October and November 2014. P:300 (in Persian)
Riahi, Mohammad Esmaeil, A Study on Gender Differences in Body image Satisfaction, Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies,2011. Volume 9, Issue 3.
The Holy Quran. Translator: Fooladvand, Mohammad Mehdi. Tehran: The Great Printing House of the Holy Quran, 2006.
Zare, Mehdi, Bahador, Mohammad Reza. Analysis of the principles and opinions of Imami jurists about the limits of women's clothing, with emphasis on their sports competitions. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2019. Year 7, Number 15, 105-123. (in Persian)