طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

10.30473/fmss.2020.56145.2222

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه آماری 269 نفر بودند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های رهبری کوانتومی (عظیمی، 1390)، بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت، 1980) و مد‌ل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی تایید و پایایی ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 89/0، 91/0 گزارش شد. از آزمون ‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه ای و از مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) و از نرم افزارSPSS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد مولفه‌های درک و شناخت، اعتبار و سازگاری از بهره‌وری نیروی انسانی و مولفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی از رهبری کوانتومی در سطح اول مدل بر مولفه‌های تونایی، انگیزش و بازخور از بهره-وری نیروی انسانی در سطح دوم تاثیرگذار می باشند. همچنین، مولفه‌های سطح دوم بر مولفه-ی حمایت سازمانی از بهره‌وری نیروی انسانی در سطح سوم تاثیرگذار ‌می‌باشند. بنابراین، می توان گفت که رهبری کوانتومی قادر خواهد بود باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شود.

کلیدواژه‌ها