دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1399 
6. گونه‌شناسی رفتارهای سبز در اماکن ورزشی

صفحه 79-93

10.30473/fmss.2020.50463.2065

امین دهقان قهفرخی؛ رضا شهبازی؛ عباس سیف اللهی