دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1399 
4. بررسی عوامل تاثیرگذار بر اشتباهات داوران لیگ یک و لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 41-50

10.30473/fmss.2021.54823.2190

احد سلطانی بناوندی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ امیر حسام رحیمی