هویت و شخصیت تیمی در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال بانوان ایران از دیدگاه بازیکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

10.30473/fmss.2021.57856.2275

چکیده

هدف از انجام این تحقیق سنجش وضعیت هویت و شخصیت تیم‌های لیگ برتر فوتبال بانوان ایران از دیدگاه بازیکنان آن‌ها بود. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری بازیکنان تیم‌های فوتبال بانوان بود که در لیگ برتر حضور داشتند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه 52 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که دارای شش عامل بود. 94 پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت. از آمار توصیفی، جهت توصیف فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و از آمار استنباطی جهت آزمون‌های کلموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو ویلک، ضریب آلفای کرونباخ، تی تک نمونه‌ای، رگرسیون چند متغیره و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جهت عملیات آماری از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه 26 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 استفاده گردید. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل 871/0 برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق ابعاد استعداد، موفقیت، سرگرمی، تعهد، تحسین و مراقبت تبیین کننده مدل شخصیت تیم‌های لیگ برتر فوتبال بانوان می‌باشد که از مجموع خرده مقیاس‌های موفقیت و استعداد، عامل عملکرد و از مجموع خرده مقیاس‌های تحسین و مراقبت، عامل منش استخراج شد. مدل کلی معادلات ساختاری پژوهش با استفاده از معیار نیکویی برازش 563/0 بدست آمد، که برازش بسیار مناسب مدل کلی تحقیق تایید ‌شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مدیران ورزشی و مربیان باشگاه‌ها می‌توانند با به‌کارگیری ابعاد و متغیرهای تبیین کننده هر بعد، در ارتقاء سطح عملکرد بازیکنان و همچنین بهبود تصویر هویت و شخصیت تیمی و باشگاه خود در جهت جلب و جذب حامی و هوادار گامی مؤثر بردارند.

کلیدواژه‌ها