تأثیرات شیوع کروناویروس جدید 2019 (کووید-19) بر میزان فعالیت‌های ورزشی و خلق و خوی بازیکنان غیرحرفه‌ای فوتبال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام

2 پژوهشگاه تربیت بدنی

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

10.30473/fmss.2021.56160.2223

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات شیوع کروناویروس 2019 بر میزان فعالیت‌های ورزشی و خلق و خوی بازیکنان غیرحرفه‌ای فوتبال در ایران انجام شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع میدانی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة فوتبالیست‌های غیرحرفه‌ای زن و مرد در ایران قبل از شیوع بیماری کووید-19 می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامة استاندارد گروه بین‌المللی پژوهشگران کووید-19 و ورزش استفاده شد که پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (82/0 ) تعیین و روایی نیز پس از بررسی توسط تعدادی از اساتید متخصص در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامة مربوطه با کمک هیأت‌های فوتبال به‌صورت الکترونیکی و آنلاین منتشر و تعداد 686 پرسشنامه از کل کشور به روش کاملاً تصادفی و طبقه‌ای تکمیل و جمع‌آوری گردید و به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که در زمان قرنطینه 84 درصد اماکن سرپوشیده و 6/66 درصد اماکن روباز تعطیل هستند و 7/28 درصد افراد شغل خود را به دلیل شیوع کووید-19 از دست داده‌اند. همچنین نتایج نشان داد که بین تعداد جلسات، مدت و شدت تمرینات قبل از دورة کرونا و حین دورة کرونا تفاوت معناداری در فوتبالیست‌ها وجود دارد؛ ولی بین نتایج تست کووید-19 و میزان پایبندی به قوانین و پروتکل‌های بهداشتی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری اینکه فعالیت‌های ورزشی و به پیروی از آن خلق و خوی به شدت تحت تأثیر کووید-19 قرار گرفته و کاهش یافته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها