ارتباط علی شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبتگرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

10.30473/fmss.2021.55543.2209

چکیده

عملکرد ورزشی صفتی پیچیده است که تحت تاثیر فاکتورهای جسمانی و روانی قرار می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط علی شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبت گرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع جستجوی داده ها از نوع کمی و از حیث روش تحلیل توصیفی-همبستگی بود که جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر فوتبال و تیم های ملی کشور در سال 1399 برابر 736 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 256 نفر تعیین که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه 45 عبارتی محقق ساخته شاخص های اثر گذار بر رفتار سازمانی مثبت گرا و پرسشنامه 22 عبارتی ارتقاء عملکرد ورزشکاران در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و LISREL نسخه 8/8 انجام شد. آزمون معادلات ساختاری نشان داد که بین شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبت گرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور ارتباط علی وجود دارد. این یافته می تواند توسط مسئولین فدراسیون، باشگاه ها و مربیان در جهت ارتقاء عملکرد فوتبالیست ها از طریق توسعه رفتارسازمانی مثبت گرا، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Dagkas S, Benn T, Jawad H. Multiple voices: Improving participation of Muslim girls in physical education and school sport. Sport, Education and Society. 2011 Mar 1;16(2):223-39.
Farzadfar, Mena, Yousefi, Bahram, Bahrami, Shahab .Social Consequences of the Presence and Success of Muslim Veiled Women in International Sports Events: A Qualitative Study. Applied research in sports management 75- 28 consecutive spring, 2019. p.86. (in Persian)
Hojjati, Razia, Alavi, Seyed Hamid Reza. Factors affecting girls' bad hijab at Shahid Bahonar University of Kerman. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 2007. Volume 2 Number 4 Pages 63 to 88. ( inPersian)
Iqna. Veiled women challenged stereotypes, 2016. Retrieved from http://iqna.ir/fa/news/3521368 (Persian)
Jackson Roger, Palmer Richard. Sports Management Guide. Third Edition Translators Group. Tehran: National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. 2009. ( in Persian)
Jamnews. The official Olympic website praises the Taekwondo veiled women championship.2016. Retrieved from  http://www.jamnews.ir/detail/News/703489
Karamollahi, Nemat Elahi, Aghasi Mohammad. Investigating the tendency of female students to wear hijab and bad hijab at Baqer al-Uloom Universit,.2012.
Kushafar, Ali Asghar. Principles and foundations of physical education. Tabriz: Islamic Azad University of Tabriz Publications, 2002.
Khajeh Nouri, Bijan, Rouhani Ali and Hashemi, Somayeh ,Tendency to Hijab and Different Lifestyles Case Study: Women in Shiraz. Applied Sociology of the Twenty-Third Year 2011, Serial Issue (47), Third Issue: 141-166. ( in Persian)
Khiabany, Gholam and Milly Williamson .Veild bodies naked  racism: culture, politics and race in the Sun”, Race Class, 2008. Vol. 50, No. 2, PP: 69-88.
Karimi, Hassan ,Women and Men's Stadium, Women's Magazine, 2008. No. 82. (in persian)
Kilic, S., S. Saharso & B. Sauer, «IntroductionThe Veil: Debating citizenship, gender and religious diversity» Specialissue Social Politics. International Studies inGender, State and Society, 2008. 16(4), pp. 397-410.
Momeni, Khodamrad and Janjani, Parisa and Janjani, Hasna, ,The relationship between the desire for hijab and mental health of female students, the first scientific conference on educational  sciences and psychology of social and cultural injuries in Iran, 2014. Tehran. https://civilica.com/doc/366813.
mashreghnews. Egyptian beach volleyball girls became the subject 2016. Retrieved  fromhttp://www.mashreghnews.ir/fa/news/614903 
Mirsafian H, Dóczi T, Mohamadinejad A. Attitude of Iranian female university students to sport and exercise. Iranian studies. 2014 Nov 2;47(6):951-66.
Nakamura Y. Beyond the hijab: Female Muslims and physical activity. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies. 2002 Oct 1;11(2):21-48.
Rasekh Nazanin, Amiri, Mojtaba (1393). A comparative study of women's championship sports in selected countries with a strategic approach 13893- Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies. No. 52,. October and November 2014. P:300 (in Persian)
Riahi, Mohammad Esmaeil, A Study on Gender Differences in Body image Satisfaction, Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies,2011. Volume 9, Issue 3.
The Holy Quran. Translator: Fooladvand, Mohammad Mehdi. Tehran: The Great Printing House of the Holy Quran, 2006.
Zare, Mehdi, Bahador, Mohammad Reza. Analysis of the principles and opinions of Imami jurists about the limits of women's clothing, with emphasis on their sports competitions. Islamic Research Journal of Women and Family, 2019. Year 7, Number 15, 105-123. (in Persian)