نویسنده = احسان امیرحسینی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تیم ملی : تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 11-20

10.30473/fmss.2019.48468.2005

حسن ادریسی؛ احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی