نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد همدان

چکیده

با توجه به غفلت محققان گذشته در بررسی مدل‌های متفاوت، این پژوهش با هدف بررسی اثرات ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان بر اساس مدل ارزش‌های رقابتی طراحی شد. تعداد 111 کارمند از هشت اداره ورزش و جوانان استان همدان از یک جامعه 180 نفری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اثربخشی سازمانی در ورزش و فرهنگ سازمانی پاسخ دادند. روایی پرسشنامه‌ها از طریق 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آنها نیز به ترتیب 87/0 و 90/0 به دست آمد. علاوه بر وجود همبستگی قوی میان فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی، نتایج آزمون رگرسیون خطی گام به گام نشان داد که ابعاد پیوستگی سازمانی (β= .16, t= 2.13)، تأکیدات راهبردی (β= .29, t= 4.29)، معیارهای موفقیت (β= .42, t= 5.85) و ویژگی‌های بارز (β= .14, t= 2.23) بهترین پیش‌بینی-کننده‌های اثربخشی سازمانی بودند. بر اساس این یافته‌ها به نظر می‌رسد که بخش‌های مختلف سازمان و ادارات ورزشی استان همدان، مدل‌های ارگانیک را می‌طلبند و به مدیران پیشنهاد می‌شود علاوه بر حفظ توازن الگوهای چهارگانه اثربخشی سازمانی مدل ارزش‌های رقابتی، در سازمان‌های ورزشی بتوانند فرهنگ سازمانی را به طور کلی و ابعاد رقابتی و تأکید بر اهداف بلندمدت را به طور ویژه در طراحی ساختار سازمان‌های خود ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


اکرامی محمود، نعیمی مجد آرزو (1392). "توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ‌سازمانی". نوآوری­های مدیریت آموزشی، 8 (3) پیاپی 31، 19-34.

امیدی علیرضا، تندنویس فریدون، مظفری امیراحمد (1391). "ارتباط فرهنگ‌سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان­های ورزشی ایران". دو فصلنامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 2 (4) پیاپی 20، 87-104.

آشنا مصطفی، عسگری ناصر، مرادی صالح علیرضا، غفوری داوود (1392). "نقش فرهنگ‌سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش". مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4)، 1-22.

بخش چناری امین، عیدی حسین، عباسی همایون (1393). "تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)". مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1 (4)، 21-28.

خدادادی محمدرسول، کاشف میرمحمد، سیدعامری میرحسن، اعلمی کشکی معصومه (1392). "رابطه بین مؤلفه­های هوش سازمانی و فرهنگ‌سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت‌بدنی آذربایجان شرقی". مدیریت ورزشی، 5 (3)، 175-189.

دانایی‌فرد  حسن، فانی  علی اصغر، براتی الهام (1390). "تبیین نقش فرهنگ‌سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی". چشم­انداز مدیریت دولتی، 8، 61-82.

رضایی صوفی مرتضی، دوستدار محمد، سعادت  مهدی (1391). "بررسی رابطه بین سلامت روانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان". پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. 1 (2)، 61-72.

رمضانی­نژاد رحیم، لقمانی محسن (در دست چاپ). مدیریت منابع انسانی در ورزش: با تأکید بر ملاحظات شغلی و نگرشی. رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.

رمضانی­نژاد رحیم،  لقمانی محسن،  پورسلطانی حسین (1393، الف). "مقایسه ویژگی­های شغلی داوران فوتبال ایران". پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. 2 (4)، 55-66.

رمضانی­نژاد رحیم،  لقمانی  محسن،  پورسلطانی  حسین (1393، ب). "مطالعه تجربی مدل ویژگی­های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال". مدیریت ورزشی، 6 (3)، 559-574.

رئیسی محتبی، حسینی عماد، طالب­پور مهدی، نظری وحید (1392). "برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان­های ورزشی منتخب کشور". مدیریت ورزشی، 5 (4)، 47-65.

سجادی  سید نصراله (1389). "مدیریت سازمان­های ورزشی". تهران. انتشارات سمت، چاپ سوم.

سلمانی­نژاد  رمضانعلی، دانشور مریم، میرفخرالدینی حیدر (1391). "ارتقاء فرهنگ‌سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران". بهبود مدیریت، 6 (1) پیاپی 15، 128-152.

سیفی سالدهی محمدهادی، کوزه­چیان  هاشم، احسانی محمد، سیفی سالدهی مهدی (1391). "تأثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران". مطالعات مدیریت ورزشی، 13، 215-236.

شعبانی­بهار غلامرضا، عرفانی نصرالله، عزیزی احمدرضا (1392). "پیش­بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان". پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. 1 (4)، 93-98.

شیخعلی­زاده هریس محبوب، تجاری فرشاد، پیرعلائی  الهه (1390). "برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ‌سازمانی در مدیران سازمان­های ورزشی". مدیریت ورزشی، 11، 99-117.

صادقی مال امیری  منصور،  لطف­الله زاده  سعید (1389). "بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر خلاقیت". دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7، 105-121.

صفری علی، گلشاهی بهنام (1392). "تأثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی: نقش سبک رهبری و فرهنگ‌سازمانی". توسعه کارآفرینی، 6 (3)، 183-202.

 طالب­پور مهدی،  لقمانی محسن، روحانی  میثم،  ایرانی  وحید (1392). "طراحی مدل پیش­بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه­ای فوتبال ایران". پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. 2 (2)، 79-90.

طوسی محمدعلی (1372). فرهنگ‌سازمانی. تهران: چاپ اول. مرکز آموزش مدیریت دولتی.

عباسی  همایون، سجادی نصرالله، کاظم­نژاد انوشیروان (1392). "اعتباریابی ابزار فرهنگ‌سازمانی (OCAI) بر مبنای مدل ارزش­های رقابتی (CVF) در سازمان­ها (فدراسیون­ها) ی ورزشی". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 3 (5)، 85-97.

عباسی همایون، سجادی سیدنصرالله، عیدی حسین، لقمانی محسن (در دست چاپ، الف). "تبیین مدل فرهنگ‌سازمانی در فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران". مدیریت و توسعه ورزش.

عباسی همایون، عیدی حسین، لقمانی محسن (در دست چاپ، ب). "بررسی توازن الگوهای فرهنگ‌سازمانی فدراسیون­های ورزشی ایران بر اساس مدل ارزش­های رقابتی". مطالعات مدیریت ورزشی.

عیدی حسین، رمضانی­نژاد رحیم، یوسفی بهرام، عسگری بهمن (1393، الف). "تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون­های ورزشی بر اساس رویکرد ارزش­های رقابتی". مدیریت ورزشی، 6 (2)، 361-380.

عیدی حسین، رمضانی­نژاد رحیم، یوسفی  بهرام، ملک­اخلاق اسماعیل (1393، ب). "معرفی ابزار اندازه­گیری اثربخشی فدراسیون­های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش­های رقابتی". مطالعات مدیریت ورزشی، 22، 63-84.

قاسمی سیانی مجتبی، دوستی  مرتضی (1393). "رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزشی معلولین". مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1 (4)، 29-40.

کردنائیج اسدالله، فانی علی‌اصغر، مسعودی زهرا (1393). "فرهنگ‌سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان". مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 12 (2)، 173-189.

طوسی محمدعلی (1372). فرهنگ‌ سازمانی. تهران: چاپ اول. مرکز آموزش مدیریت دولتی.

عباسی  همایون، سجادی نصرالله، کاظم­نژاد انوشیروان (1392). "اعتباریابی ابزار فرهنگ‌سازمانی (OCAI) بر مبنای مدل ارزش­های رقابتی (CVF) در سازمان­ها (فدراسیون­ها) ی ورزشی". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 3 (5)، 85-97.

لقمانی محسن (1391). بررسی ویژگی­های شغلی داوران فوتبال ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.

یزدخواستی علی (1388). "رابطه بین نوع فرهنگ‌سازمانی با رهبری". پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 9، 113-126.

Balduck, A.L, Baleens' (2009), a Two-Level Competing Values Approach to Measure Nonprofit Organizational Effectiveness. Ghent University, Vlerick Leuven Gent Management School. Working paper, 1-30.

Eydi, H., Ramezanineghad, R., Yosefi, B., Sajjadi, S. N., & Malekakhlagh, E. (2011). “Compressive Review of Organizational Effectiveness in Sport”. Sport Management International Journal, 7 (1), 5-21.

Ibrahim, A., Eydi, H., Ramezanineghad, Hemmatinejad, M. A. (2013). “Designing Organizational Effectiveness in Iraqi Sport Federations”. Sport Management International Journal, 8 (1), 44-56.

Price, J. L. (1968), “The study of organizational effectiveness”. The Sociological Quarterly, 13, 3-15.

Quinn, R. E., & Rohrbaugh, J. (1983), “A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis”. Management Science, 29, 363-377.

Rojas, R. R. (2000), “A review of models for measuring organizational effectiveness among for-profit and nonprofit organizations”. Nonprofit Management & Leadership, 11 (1), 97-104.

 Winand, M., Vos, S., Claessens, M., Thibaut, E., & Scheerder, J. (2014).  “A unified model of non-profit sport organizations performance: perspectives from the literature”. Managing Leisure. 19 (2), 121-150, DOI: 10.1080/13606719.2013.859460.