دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1393 
1. تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران

صفحه 11-24

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد علی صاحبکاران؛ ایرج آقائی خلیق؛ محمد اردمه؛ مرتضی اکبر


7. بررسی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری ورزشی

صفحه 75-84

اکرم مهدی زاده؛ مصطفی رضائی؛ حبیب‌الله قربانی