دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1396 
7. تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمان های ورزشی

صفحه 71-78

اکرم قبادی یگانه؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ مهدی رستگاری