دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1393 
7. بررسی سبک و الگوی مصرف در فراغت ورزشی خانوادگی درون و بیرون شهری (رشت)

صفحه 79-92

صلاح دستوم؛ محمد مهدی رحمتی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمد ریحانی


9. ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

صفحه 101-112

محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی