دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1394 
4. اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش

صفحه 47-55

حسن اسدی؛ فاتح فرازیانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسینعلی یوسفی


5. چالش ها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استان های غرب کشور

صفحه 57-64

کامران عیدی پور؛ علی اشرف خزایی؛ الهام آرین؛ سجاد غلامی ترکسلویه


6. تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با منش ورزشکاران حرفه‌ای و قهرمان

صفحه 65-72

محمد ابراهیم رزاقی؛ قاسم مهرابی؛ مجید جلالی فراهانی


7. رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

صفحه 71-78

شیرین زردشتیان؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ کامران عیدی پور؛ نوشین کرد؛ معصومه بخیت


8. ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 79-87

لقمان کشاورز؛ عیسی کمندی؛ اکبر فریدفتحی؛ مرتضی سلطانی


10. بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 97-104

حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی