اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر نشانه‌های نقص توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

فاطمه بیان فر؛ سید موسی طباطبایی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.42812.1848

چکیده
  مطالعۀ حاضر با هدف تعیین اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر کاهش نشانه‌های نقص توجه و تمرکز و افزایش خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی شامل یک طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونۀ آماری شامل 30 دانشجوی دانشگاه سمنان بود. ابتدا از 120 دانشجوی دختر که میانگین نمرات ...  بیشتر