اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر لقمان کشاورز

مدیریت ورزشی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

www.keshavarzlo.ir
keshavarzlogyahoo.com

سردبیر

دکتر لقمان کشاورز

مدیریت ورزشی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

keshavarzlogyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر اکبر فریدفتحی

مدیریت ورزشی دکترای مدیریت ورزشی

faridfathi.smgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید جلالی فراهانی

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه تهران

jalaliut.ac.ir

دکتر مهرزاد حمیدی

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه تهران

mhamidiyahoo.com

دکتر مهران فرج اللهی

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه پیام نور

mfarajollahiyahoo.com

دکتر مهرعلی همتی نژاد

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه گیلان

ma_hematiyahoo.com

دکتر محمدعلی سرلک

رفتار سازمانی استاد دانشگاه پیام نور

sarlakpnu.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر رضا طلایی

مدیریت ورزشی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

talaie2044gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر زخرف خانی سمسکنده

دکترای ادبیات

z.samaskandigmail.com

فاطمه رنجبرواحد (ویراستار انگلیسی)

زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

fatemehranjbar63yahoo.com