آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1591
تعداد پذیرش 293

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 122 روز
درصد پذیرش 18 %