آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1609
تعداد پذیرش 300

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 126 روز
درصد پذیرش 19 %