آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1552
تعداد پذیرش 278

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 121 روز
درصد پذیرش 18 %