اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1439
تعداد پذیرش 243

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 108 روز
درصد پذیرش 17 %