به گزارش مدیر داخلی نشریه از پایگاه استنادی جهان اسلام، نشریه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش پس از ارزیابی های انجام شده در سال 99، از رتبه 5 به رتبه 3 بالاترین ضریب تاثیر نشریات ورزشی کشور ارتقا پیدا کرده است.