افزایش رتبه نشریه در بین نشریات ورزشی

به گزارش مدیر داخلی نشریه از پایگاه استنادی جهان اسلام، نشریه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش پس از ارزیابی های انجام شده در سال 99، از رتبه 5 به رتبه 3 بالاترین ضریب تاثیر نشریات ورزشی کشور ارتقا پیدا کرده است.