افزایش ضریب تاثیر نشریه

به اطلاع می رساند که با توجه به اعلام ISC ضریب تاثیر نشریه با افزایش 53 صدمی نسبت به سال قبل (بیشترین افزایش در بین نشریات علوم ورزشی) دارای ضریب تاثیر 253 هزارم بوده و در بین نشریات علوم ورزشی جزو 5 نشریه برتر قرار دارد.