نشریه "مدیریت رفتار سازمانی  در ورزش" از محققان گرامی برای ارائه ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید که می‌تواند مجموعه دانش موجود را در حوزه‌های زیر گسترش دهد، استقبال می‌کند. زمینه‌های مورد علاقه شامل موضوعات زیر است، اما محدود به موارد زیر نیست:


حوزه‌های فعالیت تخصصی نشریه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

مدیریت سازمان‌های ورزشی ورزشی

رفتار سازمانی در ورزش

رفتار منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی

مدیریت ورزشی