اهداف و چشم انداز

محوری ترین هدف این نشریه ایجاد بستری مناسب برای انتشار نتایج تحقیقات مدیریت ورزشی می باشد.  مخاطبان نشریه مطالعات مبانی مدیریت در ورزش تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه­ های سراسر کشور و ورزشکاران که علاقه مند به انجام مطالعات راهبردی و رفتارسازمانی در حوزه­ های مختلف ورزش و تربیت بدنی می­باشند را شامل می­ شود.