داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
نجف آقایی مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
مجید جلالی فراهانی دانشیار دانشگاه تهران
مهدی جهانگیری هیات علمی دانشگاه مراغه
حیدر حسینی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مهریز
محمدرسول خدادادی دانشگاه تبریز
اسفندیار خسروی زاده دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و دروس تربیت بدنی عمومی، کد پستی 8349-38156.
حمزه دانشمندی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امین دهقان قهفرخی استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
میثم رحیمی زاده استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید رجایی
مرتضی رضایی صوفی دانشگاه پیام نور
محبوبه روزبهانی دانشگاه پیام نور
عبدالحمید زیتونلی هیات علمی دانشگاه پیام نور
شیرین زردشتیان استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی
شیرین زردشتیان هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد سیاوشی هیات علمی
اسماعیل شریفیان دانشگاه شهید باهنرکرمان
حسین عیدی دانشیار مدیریت ورزشی/ دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
ابراهیم علی دوست قهفرخی هیات علمی دانشگاه تهران
مرتضی فتاح پور مرندی مدیریت ورزشی استادیار مدیریت ورزشی ، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه
فاتح فرازیانی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
ابوالفضل فراهانی استاد دانشگاه پیام نور
اکبر فریدفتحی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
مریم فریدفتحی دانشجوی دانشگاه تبریز
حمید قاسمی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
لقمان کشاورز استاد دانشگاه پیام نور
معصومه کلاته سیفری دانشگاه مازندران
مهدی گودرزی مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه پیام نور
مهرداد محرم زاده استاددانشگاه محقق اردبیلی
نصراله محمدی عضو علمی
مهدی محمودی دانشگاه پیام نور
داریوش معرفت عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
سجاد مومنی استادیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم ورزشی
مهرعلی همتی نژاد دانشگاه گیلان
حبیب هنری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی