نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا بود. این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری که شیوه آن اکتشافی است، انجام شد. در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به ارائه مدل، از روش برخاسته از داده‌ها و به شیوه اشتراوس و کوربین، تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای انجام مصاحبة میدانی، جامعة آماری پژوهش را خبرگان و اساتید حوزه مدیریت ورزشی، جامعه‌شناسی، روان-شناسی که این افراد حداقل یک پژوهش (مقاله پژوهشی، سخنرانی، طرح پژوهشی، تألیف و ترجمه کتاب) در حوزه موضوع پژوهش به چاپ رسانده بودند. به منظور شناسایی این افراد، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 19 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. در نهایت مقوله‌ها در قالب 13 مقوله و 48 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. عواملی همچون عوامل فردی و مدیریتی بر پسایندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش پس از پایان بیماری کرونا، تأثیرگذار است؛ که بدین منظور راهبردهایی پیشنهادشده است و این راهبردها متأثر از شرایط زمینه‌ای (فرهنگ ورزش قبل از کرونا و مصرف ورزش در زمان کرونا) و همچنین متأثر از شرایط مداخله‌گر (معیشتی، قوانین و مقررات و رفتاری) است. پیاده‌سازی راهبردهای پیشنهادشده، منجر به پیامدهای اقتصادی، سلامتی و سبک زندگی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات