نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان همدان به تعداد 763 نفر می باشد. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با تخصیص متناسب استفاده گردید و نهایتا 350 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1990)، پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو(1982) و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران(1986) استفاده گردید. روایی پرسشنامه های مذکور توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بدست آمد و پایایی آن ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب (78/0=α)، (82/=α)، (87/0 =α)، تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد ....) و آمار استنباطی(k-s، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و رگرسیون) استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین درگیری شغلی(55/3 ) بیشتر از رفتار شهروندی(36/3) و درک حمایت سازمانی(68/2) می باشد. بین درک حمایت سازمانی و درگیری شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد(p

کلیدواژه‌ها