نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین  هوش عاطفی بر عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی مدیران ورزشی استان گیلان بود که مجموعا 74 نفر را تشکیل می دادند. نمونه با توجه به محدودیت جامعه آماری بصورت تمام شمار تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید که در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و عملکرد شغلی شرینگ استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید متخصصین و پایایی پرسشنامه در این پژوهش 88/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و آزمون کلموگروف – اسمیرنف، آزمون پیرسون، آزمون T دو متغیره استفاده گردید. نتایج نشان می داد بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی؛ خودآگاهی، خودانگیزی و آگاهی اجتماعی با عملکرد رابطه معنادار وجود دارد و از طرفی با مولفه های خودتنظیمی و مهارت های اجتماعی رابطه معنادار بدست نیامد همچنین یافته های این پژوهش نشان داد اختلاف معناداری میان میانگین های دو گروه زنان و مردان در میزان هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها