نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 عضو علمی

چکیده

امروزه اشتغال یکی از مهمترین چالش های ملی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل رفتاری موثر بر ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور بود. جامعه آماری پژوهش شامل 2761 نفر از دانشجویان مدیریت ورزشی بود که بر طبق جدول مورگان تعداد نفرات، نمونه برابر با 338 نفر و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 28 سئوالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز در یک مطالعاه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد. روایی سازه آن نیز در تحلیل عاملی تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی، KMO، بارتلت با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد به ترتیب اولویت عوامل رفتاری محیطی، تخصصی، تجاری و مدیریتی در ارتقا کارآفرینی دانشجویان مدیریت کشور نقش دارند.

کلیدواژه‌ها