نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق می باشد. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق به تعداد 3600 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 250 معلم تربیت بدنی و 400 معلم غیر تربیت بدنی به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و پرسشنامه رضایت شغلی ویس و همکاران (1967) استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، به ترتیب مقدار 0/83، 0/73 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و ...) و آمار استنباطی (K_S، ضریب همبستگی اسپیرمن و U مان ویتنی) استفاده گردید. همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(p

کلیدواژه‌ها