نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 استادیار / دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشگاه رازی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تیببن رابطه هوش معنوی و میزان پرخاشگری با ملاحظه نقش میانجی تاب آوری در بین کنگ فوکاران آسیایی. می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حاضر در مسابقات آسیایی کنگ فو می باشند. تعداد ورزشکاران رشته کنگ فو، حاضر در مسابقات آسیایی، 150نفر، شامل (120 مرد ورزشکار و 30 زن ورزشکار)، بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری مورد مطالعه، از طریق روش سرشماری (کل شماری)، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) ، پرخاشگری پری(1992) و هوش معنوی کینگ(2008) استفاده شده است. به منظور بررسی تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های تحقیق، نشان داد رابطه ی معنادار بین هوش معنوی و میزان پرخاشگری با توجه به نقش میانجی تاب آوری در کنگ‌فوکاران آسیایی وجود دارد. بنابراین نتیجه می گیریم که برخورداری از تجربیات معنوی بالا به عنوان برترین حامی تاب آوری، کاهش پرخاشگری را تضمین می کند.

کلیدواژه‌ها