نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال

4 دانشگاه پیام نور تهران مرکز تحصیلات تکمیلی

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در ببین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی همبستگی و تحلیلی است. جامعه‌ی آماری شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان به تعداد 97 نفر بودند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه‌ی ساختار سازمانی استیفن رابینز (1987) و مدیریت مشارکتی نظری کمیشانی (1384) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 10 تن از متخصصین رسید و پایایی آن‌ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب با مقدار ضریب آلفای کرونباخ 90/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با مدیریت مشارکتی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد. نتایج اثر پیچیدگی بر مدیریت مشارکتی برابر 50 درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری 33/3)، اثر رسمیت بر مدیریت مشارکتی برابر 55 درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری برابر 37/2) و اثر تمرکز بر مدیریت مشارکتی برابر 89 درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری برابر 14/5) می‌باشد. همچنین هر سه بعد ساختار سازمانی به میزان 63 درصد از مدیریت مشارکتی را تبیین می‌نمایند بنابراین می‌توان گفت ساختار سازمانی یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت مشارکتی است و باید اهمیت مدیریت مشارکتی در بین سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها