نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ولی عصررفسنجان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه های ورزشی استان کرمان بود. روش پژوهش حاضر، همبستگی- پیمایشی و ازنوع مطالعا ت کاربردی بود که به صور ت میدانی اجرا شد. تمام کارکنان باشگاه های ورزشی استان کرمان، جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان، 183 نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران (2008) و انتقال دانش سانکوسکا (2013) استفاده شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار پایایی برای پرسشنامة توانمندسازی روانشناحتی برابر با 89/0، پرسشنامه نوآوری سازمانی91/0 و برای پرسشنامة انتقال دانش برابر با 79/0 گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تک نمونه‌ای و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و نوآوری سازمانی آنان مثبت و معنی دار است و توانمندسازی روانشناختی به واسطه انتقال دانش نتیجه مثبتی در بروز و افزایش رفتارهای نوآورانه درکارکنان دارد. به‌طورکلی می‌توان عنوان کرد، توانمندسازی روان شناختی را باید به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز نوآوری سازمانی دانست.

کلیدواژه‌ها

-        Ahmadi A. A, Daraei M. R, Khodaie B, & Salmanzadeh Y. Structural Equation Modeling of Relationship between Psychological Empowerment and Knowledge Management Practices (A case study: Social Security Organization Staff of Ardabil Province, Iran). International Business Management. 2012; 6 (1), 8-16.
-        Alarifi S. Empowering employees and its role in enhancing organizational innovation, Thesis of Doctor, Brunel Business School, Brunel University London, London, UK.2010.
-        Amini A, Mazroui I, & Aghajari M. The Role of Psychological Empowerment and Employee Entrepreneurship Tendency in the Relationship between Market Orientation and Organizational Innovation, Business Management. 2017; 9(2), 233-258. [Persian]
-        Asanloo B, & Khodami S. Designing an Organizational Innovation Performance Model Based on Organizational Learning and Strategic Flexibility, Strategy. 2014; 23(71), 123-140. [Persian]
-        Asgari N, Kheirandish M, Gholami M, & Khalatbari M. The Impact of Psychological Empowerment of Employees on Developing Knowledge Creation Capacity in Organization, Information Technology Management. 2013; 5(14), 107-126. [Persian]
-        Asgarnia H, & Heydari A. A Study on the Relationship between Dimensions of Psychological Empowerment and Organizational Innovation (Case Study of Agricultural Bank of Ilam Province), 6th International Conference on Accounting and Management with Modern Research Approach, Tehran. Arghavan Iranian Association.2016. [Persian]
-        Benesbordi A, Smaeili Sani M. The Study of the Transformational Leadership Effect on Human Resource Efficiency Based on the Mediator Role of Employees’ Psychological Empowerment (Case Study: Ministry of Sport and Youth). Organizational Behavior Management in Sport Studies.2019; 5(20), 31-44. [Persian]
-        Bhatnagar J. Management of innovation: role of psychological empowerment, work engagement and turnover intention in the Indian context. The International Journal of Human Resource Management. 2012; 23, 928-951.
-        Faryad L, Khorakian A, & Nazemi Sh. The Effect of Psychological Empowerment on Employees' Innovative Behavior Based on Their Career, Development Management. 2016; 1395(25), 17-26.[Persian]
-        Feiz D, Dehghani Soltani M, & Farsizadeh H. The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory, Studies in Higher Education. 2017; 1-17.
-        GAO Sh. Understanding Knowledge Sharing Behavior. Master’s Thesis. The Hong Kong University of Science & Technology.2004.
-        Gholipour R, Samadi Mircaulai H, & Samadi Mircaulai H. The Impact of Psychological Empowerment on Knowledge Sharing Culture Study: Female Employees of Mazandaran Province, Social Psychological Studies of Women.2015; 13(4), 181-203. [Persian]
-        Ghorbanizadeh V, & Khaleghinia Sh. The Role of Implicit Knowledge Transfer in Empowering Employees, Human Resource Management Research. 2009; 1(2), 85-105. [Persian]
-        Ghorbanizadeh A, montazar R, Sidnegui M. A, & Hosseinpour D. Adaptive Evaluation of Innovation Style and Human Resource Management Style in Knowledge Base Companies Based in Science and Technology Parks, Journal of Management Innovation. 2015; 4(3),1-22. [Persian]
-        Haghighi kafash M, Hajipour B, Mazloumi N, & Momeni M. Framework of Organizational Innovation Capability, Quarterly Journal of Public Organzations Management. 2015; 3(4), 31-42. [Persian]
-        Heidari M, Shabanibahar Gh, Erfani N, Soleymani M. The Developing Structural Modeling of an Organizational Innovation Based on the Social Capital Among Youth and Sport Ministry Staffs of Islamic Republic of Iran. Organizational Behavior Management in Sport Studies.2019; 5(20), 53-64. [Persian]
-        Hind B. Introduction to Knowledge Management for Creativity and Innovation Minitrack. Journal of Knowledge Management. 2008; 39,477-490.
-        Hosseini M, & Sadeghi T. Factors on creativity and innovation and provide solutions to enhance faculty members. Journal of Learning Strategies. 2010; 3(1), 1-6.
-        Hossein Gholizadeh R, & Ebrahimi Koushak Mehdi S. Identifying Factors Affecting Knowledge Transfer in the context of International Academic Collaboration: A Case Study). Journal of Iranian Higher Education Association.2015; 7(3), 44-68. [Persian]
-        Irji Nagender R, Hadavi F, & tondnavis F. Structural Equation Modeling of Knowledge Management with Organizational Innovation of Khorasan Razavi Sport and Youth Offices Staff, sport management. 2015; 7(3), 403-419. [Persian]
-        Jimenez J.D, Valle R.S, & Hernandez-Espallardo M. Fostering innovation: The role of market orientation and organizational learning, European Journal of Innovation Management. 2008; 11(3), 389−412.
-        Kahn W. A. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. The Academy of Management Journal. 2011; 33(4), 692-724.
-        Kamasak R, & Bulutlar F. The influence of knowledge sharing on innovation, European Business Review. 2010; 22(3), 306 – 317
-        Khodadadi M. R, Kashif M. M, Salehzadeh K, Shirmohammadzadeh M, khoshvevis F. The Relationship between Organizational Intelligence and Productivity of Managers of Physical Education Departments in East Azarbaijan Province, sport management. 2010; 4, 155-168. [Persian]
-        Kizouri A. H, & Sadeghi samarjani A. The effect of knowledge sharing on team innovation of faculty member: the case of ferdowsi university of mashhad , Journal of Innovation and Value Creation. 2016; 5(10), 46-56. [Persian]
-        Konjekave monfared A. R, & Ardakani S. An Analysis of the Status of Dimensions of Knowledge Management in Higher Education Institutions and Investigation of its Relationship with Innovation, New Approach in Educational Management. 2014; 5(1), 103-120. [Persian]
-        Lotfi Yamchi Kh, Kalateh Seifari M, & Hoseini E. Structural Model of Effect of Talent Management on Human Resource Productivity and Innovation in Sport Organizations (Case study: Youth and Sports Department in East Azarbaijan Province), Journal of Human Resource Management in Sport. 2017; 5(1), 35-48.[Persian]
-        Mohammadi M. Investigating the Impact of Empowerment on Organizational Innovation in Bank Branches of Tehran Province, Islamic Azad University - Islamic Azad University - Central Tehran Branch - School of Management and Accounting. 2015.[Persian]
-        Moosavi S. J, Safania A, & Shirvani S. The Effect of Knowledge Management, Psychological Empowerment on staff`s Creativity, contemporary studies on sport management. 2014; 4(7), 81-95. [Persian]
-        Mortazavi S, Nazemi Sh, & Parishani Froshani H. The Mediating Role of Creativity on Psychological Empowerment and Employees, management studies. 2016; 25(81),101-122. [Persian]
-        Mura M, Lettieri E, Radaelli G, & Spiller N. Promoting Professionals’ Innovative Behaviour through Knowledge Sharing: The Moderating Role of Social Capital. Journal of Knowledge Management. 2013; 17(4), 527-544.
-        Musa Lu Asia, Hosseinpour D, & Haghighi M. The role of knowledge transfer in cognitive and behavioral empowerment of organizational staff, Ministry of Science, Research and Technology-Allameh Tabatabai University. 2011. [Persian]
-        Nazari R, & Alipanahian N. Structural Equation Modeling of Empowering and Effectiveness of Human Capital due to Delegating Employees in Sport Organizations, Journal of Human Resource Management in Sport. 2015; 3(1), 35-44. [Persian]
-        Nemati M.A, Mohammadi Y, & Raeisoon M.R. Relationship between Knowledge Management and Educational Performance of Faculty Members, Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences. 2015; 8(4), 203-208. [Persian]
-        Nikpour A. The Effect of Organizational Empowerment on Innovative Performance with the Mediating Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment, Journal of Industry and University. 2016; 9(33), 76-90. [Persian]
-        Rhodes J, Hung Lok, B. Y. H. Lien, & C. M. Wu. Factors influencing organizational knowledge transfer: implication for corporate performance, Journal of Knowledge management. 2008; 12(3), 84-100.
-        Park J. G, & Lee J. Knowledge sharing in information systems development projects: Explicating the role of dependence and trust. International Journal of Project Management. 2014; 32(1), 153-165.
-        Sadeghi Boroujerdi S, & Hasani K. Relationship between Knowledge Management and Employee Empowerment in the Sport and Youth Organization of Iran. International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management. 2013; 1(4), 195-209.
-        Salajeghe S, Pour Rashidi R, & Mousaei M. Analysis of Employees' Psychological Empowerment and its Relationship with Knowledge Management, Management Studies. 2013; 23(72), 99-118. [Persian]
-        Salehi M, Qaltash A, & Mortezaee H. The Relationship between Creativity and Participation with Empowering Faculty Members of Islamic Azad University (Marvdasht Branch Case Study), A New Approach to Educational Management. 2013; 3(15), 99-116. [Persian]
-        Salehi Sadeghian J, & Dehghan N. Investigating the Relationship between Dimensions of Psychological Empowerment and Employee Creativity Using Multivariate Regression (Case Study: Tehran Engineering Services Companies), Quantitative Studies on Management. 2010; 9, 31-47. [Persian]
-        Shaemi A, Khazaei J, Shabani J, Baloei H, & Saleh zadeh R. The Effect of Knowledge Sharing on Innovation and Performance of Small and Medium Enterprises with Balanced Scorecard Approach, Journal of Management Studies (Improvement and Development). 2011; 69, 59-93.
-        Siachou E, & Gkorezis P. (2014). Do Empowered Employees Absorb knowledge? An empirical Investigation of The effects of Psychological Empowerment Education and Scientific Research-Jordan. European Scientific Journal. 2014; 8(28),
-        Sohrabi T, & Mohammadi M. The Role of Organizational Learning Culture in Empowering Employees through Implicit Knowledge Transfer Mediation, State Management Perspective. 2017; 32, 155-174. [Persian]
-        Sorensen J. B, & Stuart T. E. Obsolescence and Organizational Innovation. Journal of Personality and Social Psychology. 2011; 42, 110-124.
-        Sun L.Y, Zhang Z, & Xiong C.Z. Empowerment and creativity: A cross-level investigation, The Leadership Quarterly. 2012; 23, 55–65.
-        Thatcher J. The Impact of Technology Investments on a Firm’s Production Efficiency, Product Quality, and Productivity.2015.
-        Vazifa Z, Razghi Rostami Sh, & Pakdel H. The Impact of Employee Empowerment on Organizational Innovation with the Mediating Role of Job Satisfaction (Case Study: Islamic Azad University, South Tehran Branch), Modern Research Approaches to Management and Accounting. 2018; 9(3), 113-122. [Persian].