نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

چکیده

هدف تحقیق طراحی مدل اینرسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور بود. جامعه آماری کلیه کارکنان فدراسیون های ورزشی بود (1852=N). این تحقیق جز تحقیقات آمیخته(کیفی و کمی) قرار می گیرد. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده و در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان 350 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور مطالعه اهداف پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته سکون سازمانی حاصل از بخش کیفی استفاده شد. از نظر اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان امر برای تأیید روایی صوری و از معادلات ساختاری و پایایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بسته‌های آماری SPSS و آموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سکون سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی کشور متشکل از 7 بعد، 18 مؤلفه و 55 گویه است و اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی اینرسی سازمانی، ابعاد اینرسی سازمانی و نیز مؤلفه‌های اینرسی سازمانی به غیر از مؤلفه مدل های ذهنی وجود دارد در نهایت یافته‌ها نشان داد که الگوی سکون سازمانی به دست آمده از برازش مناسب برخوردار است. توجه به عوامل شناسایی شده در این مدل کمک می‌کند تا مدیران فدراسیون‌های ورزشی ضمن توجه به این الگو و یافته‌ها، از سکون و اینرسی در سازمان خود جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

Ahmadian SA, Shekari H, Afshari M,. Investigating the Relationship between Knowledge Depression, Organizational Learning and Innovation, Organizational Culture Management, Organizational Culture Management, 2017, 9 (2), 131-154. (Persian).
Asano A, Eto T. Organizational Inertia in Japanese institutions; Journal of Asian Economics, 2007. 18, 915-933. 200
Bayati B, Soleimani M, Ahmadi S. The effect of organizational inertia on organizational hypocrisy mediated by underemployment and social wear of employees (Case study of Tehran Municipality Sports Organization). Organizational Behavior Management Studies in Sport, 2018, 6 (22), 85-99. (Persian).
Bhatnagar,J. Measuring Organizational learning capability in Indian managers and establishing firm performance linkage, The Learning Organization, 2018, 13(5), 416-433.
Boyer,M.Robert,j, Organization Inertia and Dynamic Incentives journal of Economic Behavior & Organization, 2006, 59, 324-348.
Chen,C.ch. "Study of transformational leadership, organizational justice, job insecurity, turnover tendency, organizational commitment, and self-efficacy: taking C bank as an example",2005, www.sciencedirect.com
Duffy MK, Scott KL, Shaw JD, Tepper BJ, Aquino K. A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal. 2012;55(3):643-66.
Ebrahimi S A. An Introduction to Organizational Inertia and the Factors Affecting It in Iranian Public Sector Organizations. Journal of Management of Government Organizations, 2016, 4 (13), 102-120. (Persian).
Ebrahimi SA. An Introduction to Organizational Inertia and the Factors Affecting It in Iranian Public Sector Organizations, Quarterly Journal of Management of Government Organizations. 2015, 4 (1), 101-120.
Farid Fathi A. The Relationship between Organizational Inertia and the Annual Performance of Buckman Shooting Squads. Fifth National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran, Tehran, 2019. (Persian).
Ghaffari Y, Rustam Nia R. Organizational inertia and social laziness; Dysfunctions of bureaucratic organizational culture. Journal of Public Management. 2016, 9(2), 332-307.
Godkin L, Allcorn S. Overcoming organizational inertia: A tripartite model for achieving strategic organizational change; Journal of Applied Business and Economics, 2008, 8 (1), 82-95.
Godkin,L.&Allcorn,S. Overcoming Organizational Inertia: A Tripartite Model for Achieving Strategic Organizational Change. Journal of Applied Business and Economics, 2008, 8 (1): 82-95.
Gupta, A. K., & Govindarajan, V. Knowledge Flows within Multinational Corporations. Strategic Management Journal, 2000, 21(4), 473-496.
Hamidianpour F, Mokhtari M. Transformation management in state-owned banks; The Second International Conference on Managing Challenges and Solutions. Shiraz, 2014. (Persian).
Hedberg, B. L. T & Ericson, A. Insiktströghet och manövertröghet i organisationers omorientering [Insight inertia and action inertia in organizational reorientation]. In B. L. T. Hedberg and S. E. Sjöstrand, Från företagskriser till industripolitik [From Organizational Crisis to Industrial Politics]. 1997, (54-66). Malmö: Liber.
Hosseini M S, Sadeghi Arani Z, Hassani F. Investigating the Relationship between Knowledge Inertia, Knowledge Management and Organizational Innovation: Small and Medium Enterprises of Software Industry in Yazd Province, Sixth Knowledge Management Conference, Tehran.2013. (Persian).
Hosseini, M, Sadeghi Arani Z, Hassani, F. Investigating the Relationship between Knowledge Inertia, Knowledge Management and Organizational Innovation: Small and Medium Enterprises of Software Industry in Yazd Province. Sixth Knowledge Management Conference, 2013. (Persian).
Hung,Y.H. On construction a Knowledge Management Pyramid model. In Information Reuse and Integration, Cong,2005. IRI-2005IEEE International Conference on, 2005 ,( pp.1-6). IEEE.                                  
Javadi S M, Al-Wadari H, Amirkhani A H, Jamshidi A. Presenting an organizational inertia management model in North Khorasan University of Medical Sciences. Organizational Behavior Management Studies in Sport. 2016, 5(4), 39-48. (Persian).
Javadi SM, Alvari H. Sixth National Conference on New Finds in Industrial Management and Engineering with Emphasis on Entrepreneurship in Industries, Tehran, 2017.
Kaplan. S., Henderson. R. Inertia and Incentives: Bridging Organizational Economics and Organizational Theory. Organization Science, 2005, 16(5), 509-521.
Kierser, A., Beck, N. & Tainio, R. (2003). Rules and organizational learning: The behavioral theory approach. In Meinolf Dierkes, Ariane Berthoin Antal, John Child, & Ikujiro Nonaka. (Eds.). Handbook of Organizational Learning & Knowledge. (598-623).Oxford: Oxford University Press.
Liao Shu-h sien, Fei Wu-chen, Liu chih- T. Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation"; Technovation 28, 2008, 183-195.
Liao,  Shu-h sien,Fei,Wu-chen,Liu chih-Tang, Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation"; Technovation, 2008, 28, pp: 183-195.
Liao, S. H. Problem Solving and knowledge Inertia, Expert Systems
 with Applications, 2002, 22, 21–31.
Mohammadi Dorbash Z, Jafari SM, Mirzaei A. The effect of organizational inertia on innovation and innovation on performance. Organizational Behavior Management Studies in Sport, 2017, 6 (4), 153-175. (Persian).
Moonik, H. H, Saerang, D. P. Analysis the factor of employee resistance on organization change at lotus restor mokupa north Sulawesi. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2020, 8(4).
Schwarz GM., Yang, KP, Chou C, Chiu, Y. J. A classification of structural inertia: Variations in structural response. Asia Pacific Journal of Management, 2020, 37(1), 33-63.
Steffi Haag. Organizational Inertia as Barrier to Firms  IT Adoption  Multidimensional Scale Development and Validation, Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah, 2014.
Sternberg, R. J. Beyond I.Q: a triarchin theory of human intelligence, New York: Cambridge University Press, 1985.
Wang, P.Yang, X. A Review of Knowledge Inertia: How can we explain the hindrance on individual innovation, International Academic Workshop on Social Science, 2013, 5 (3), 122-123.
Weiner, B. J. A theory of organizational readiness for change. In Handbook on Implementation Science. Edward Elgar Publishing. 2020.