مدیر مسئول


دکتر لقمان کشاورز استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

  • keshavarzloyahoo.com

سردبیر


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

مدیر داخلی


دکتر اکبر فریدفتحی دکترای مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمد صفانیا استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی سرلک استاد دانشگاه پیام نور

رفتار سازمانی

  • sarlakpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرزاد حمیدی دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • mhamidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرعلی همتی نژاد استاد دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

  • ma_hematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران فرج اللهی استاد دانشگاه پیام نور

علوم تربیتی

  • mfarajollahiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید جلالی فراهانی دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • jalaliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • aaa.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نسرین عزیزیان کهن دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت ورزشی

  • aa.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرسول خدادادی دانشیار دانشگاه تبریز

مدیریت ورزشی

  • r.khgmail.com