طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

تحلیل رگرسیونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان تهران

علی جعفری؛ محمد علیمردانی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 37-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی معلمان تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران بالغ بر 1850 نفر در سال تحصیلی 94-1393 بود. بر اساس جدول مورگان 319 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق ...  بیشتر