مدیریت رفتار سازمانی
طراحی الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی فردی ورزشکاران حرفه ای ایران

محمدحسین بی بی کبادی؛ نجف آقایی؛ محمد نیکروان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.66974.2503

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی فردی ورزشکاران حرفه‌ای ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی گراندد تئوری بوده است که با رویکرد اشتراس و کوربین به شناسایی پدیده و گردآوری داده‌های از طریق مصاحبه اقدام گردید. شرکت کنندگان در پژوهش، صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی و مدیریت ورزشی، مربیان و ...  بیشتر

نقش مدیریت سبز در عملکرد سازمانی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

محمد حسن پیمان فر؛ سیدامین دهقان بنادکی؛ نجف آقایی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.62674.2393

چکیده
  مدیریت سبز در سازمان های ورزشی می تواند موجب تغییر رویه در تعامل با محیط زیست باشد. هدف از پژوهش حاضر نقش مدیریت سبز بر عملکرد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان فدراسیون فوتبال ایران بود که 157 نفر هستند و روش نمونه ...  بیشتر

تعیین عوامل انگیزاننده‌های شرکت‌کنندگان در رویدادهای ورزشی شنا توابع تهران

نجف آقایی؛ مرضیه اله کرم زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 107-118

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.42212.1838

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین عوامل انگیزاننده‌های شرکت‌کنندگان در رویدادهای ورزشی شنا توابع تهران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شناگران شرکت‌کننده در مسابقات شنا توابع تهران بودند. بدین منظور 230 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ...  بیشتر

مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

زهرا کبیری؛ رضا صابونچی؛ نجف آقایی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49216.2023

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه‌ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام هواداران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397 ...  بیشتر

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45279.1919

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و ...  بیشتر

تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری

مرتضی بابائی دهکردی؛ نجف آقایی؛ رضا صابونچی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 93-100

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.42209.1837

چکیده
  هدف از این تحقیق تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل همه مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان می باشد. نمونه اماری 390 نفر بر اساس جدول مورگان براورد شد. ابزار استفاده شده در ...  بیشتر

مطالعه رفتار شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری

سید مرتضی حسینی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 21-36

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه رفتار و نحوه مدیریت شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس شاخص‌های حکمروایی خوب شهری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان سرای محلات شهر تهران و دبیران و شورایاران محلات تهران تشکیل داند. (7000=N ). حجم نمونه با توجه به جدول مورگان، 384 نفر برآورد گردید. این تعداد از پنج منطقه 1، 2، 4، 11 و 19 شهر ...  بیشتر

تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

نجف آقایی؛ عرفان مرادی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 31-40

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی بین فرهنگ و سکوت سازمانی: با ملاحظه نقش میانجی هویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است. از این‌رو روش‌شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی و از حیث نحوه‌ی گردآوری اطلاعات؛ از نوع همبستگی که به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 است. جامعه ...  بیشتر

تأثیرادراک سبک‌ رهبری در ورزش، شیوه‌ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت‌مندی ورزشکاران (رشته‌های انفرادی و گروهی)

نجف آقایی؛ عرفان مرادی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 77-90

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیرگذاری ادراک سبک‌ رهبری در ورزش، شیوه‌ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت‌مندی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی شهر کرمانشاه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران رشته‌های انفرادی و تیمی که سابقه‌ی حداقل 6 ماه فعالیت ورزشی به صورت مسمتر را داشتند تشکیل دادند که با استفاده از برآورد واریانس ...  بیشتر