نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45279.1919

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و ...  بیشتر

تعیین نقش میانجی وجدان‌ کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

محبوبه روزبهانی؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 51-60

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور تعیین نقش میانجی وجدان‌ کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران انجام گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و جز پژوهش‌های همبستگی است. جامعة آمار پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند (745=N). حجم نمونه 273 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی- ...  بیشتر