نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45279.1919

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و ...  بیشتر

طراحی مدل ساختاری اخلاق کار و تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای رضایتمندی در بین نیروهای داوطلب رویدادهای ورزشی

رضا اندام؛ زهرا کریمی؛ امیر منتظری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 87-96

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق کار با رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی در ورزش می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ نیروهای داوطلب شرکت‌‌کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی_ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور بودند. بر این اساس، 133 نفر به عنوان نمونۀ آماری ارزیابی شدند. برای ...  بیشتر

تحلیل نقش رضایتمندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی در باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان

سید احمد نژاد سجادی؛ محمدحسین قربانی؛ سید جلیل میر یوسفی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 79-88

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقش رضایت‌مندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی بانوان ورزشکار باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان بوده است. روش تحقیق، از نوع همبستگی بود. که به شیوه میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی بانوان استان کرمان بود (2000 نفر) و حجم نمونه طبق جدول مورگان، 322 برآورد شد ...  بیشتر

بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان استخرهای شهر تهران

حبیب هنری؛ سهیلا شجاعی برجوئی؛ اکبر فرید فتحی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 99-105

چکیده
  امروزه، ارائه خدمات در ورزش بیشتر بر مشتریان متمرکزشده است. این امر نه‌تنها کیفیت را در مراحل موجود دربرمی گیرد، بلکه آگاهی مشتریان از محصول را نیز شامل می‌شود. این تحقیق به‌منظور بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان استخرهای شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1060 نفر از مشتریان استخرهای شهر تهران بود که 321 ...  بیشتر