بررسی ارتباط بین مولفه های روانشناختی سرمایه ‌انسانی و چابکی سازمانی اداره‌کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

عباس فخرانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محسن عباسی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 89-99

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفه‌های روانشناختی سرمایه-انسانی و چابکی‌سازمانی دراداره‌کل‌ورزش‌وجوانان‌استان‌خراسان‌شمالی صورت گرفت. جامعة آماری شامل کلیه کارکنان این اداره‌کل، شامل 105 نفر بود، که ازروش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده‌شد. جهت گردآوری داده‌ها ازپرسشنامه چابکی‌سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و پرسشنامه سرمایه‌انسانی ...  بیشتر

تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

امین رضا بخش چناری؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه 170 نفر بودند. در این پژوهش از سه پرسشنامۀ فراموشی سازمانی جلالی و همکاران (1389)، پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایتزر (2000) و پرسشنامه ...  بیشتر