نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفه‌های روانشناختی سرمایه-انسانی و چابکی‌سازمانی دراداره‌کل‌ورزش‌وجوانان‌استان‌خراسان‌شمالی صورت گرفت. جامعة آماری شامل کلیه کارکنان این اداره‌کل، شامل 105 نفر بود، که ازروش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده‌شد. جهت گردآوری داده‌ها ازپرسشنامه چابکی‌سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و پرسشنامه سرمایه‌انسانی نادری (‌1390) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با توزیع 30 پرسشنامه پیش از اجرای تحقیق بااستفاده ازآلفای کرونباخ، برای سرمایه‌انسانی 895/0 وبرای چابکی‌سازمانی 812/0 بدست‌آمد. همچنین روایی آن را 12 نفر از متخصصان تایید کردند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ازآمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، درصد) وآمار استنباطی(آزمون‌های کولموگروف‌- اسمیرنف، t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون وآزمون رگرسیون‌چندگانه‌گام‌به‌گام) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: وضعیّت مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی کارکنان اداره‌کل‌ورزش‌وجوانان خراسان‌شمالی بالاتر از سطح متوسط قرار دارد (بامیانگین 443/3) . وضعیّت چابکی سازمانی کارکنان بالاتر از میانگین نظری قرار دارد (بامیانگین 421/3) . بین شاخص کلی روانی سرمایه‌انسانی و چابکی-سازمانی کارکنان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد (645/0r=) . نتایج رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام نشان داد توانایی شناختی با ضزیب (457/0 (R=و شایستگی فراشناختی )510/0 (R= توانایی پیش بینی چابکی‌سازمانی را دارند. باتوجه به نتایج این پژوهش می‌توان انتظارداشت هرچه مولفه‌های‌روانشناختی-سرمایه‌انسانی در کارکنان بالاتر باشد، چابکی‌سازمانی نیز در آن سازمان بالا باشد.

کلیدواژه‌ها