تحلیل وضعیت انتصاب و عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در پست‌های مدیریتی ورزش کشور در دولت‌های نهم و دهم

ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ معصوم کارکن

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 11-20

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تحلیل وضعیت انتصاب و عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در پست‌های مدیریتی ورزش کشور در دولت‌های نهم و دهم بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه (به روش دلفی) و پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش برای قابلیت روایی پرسشنامه با اساتید و خبرگان ...  بیشتر

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

جواد کریمی؛ همایون عباسی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 21-28

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

لقمان کشاورز

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 29-39

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش مدیران اماکن ورزشی کل کشور به تعداد نامحدود بود. بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 17 نفر از متخصصین ...  بیشتر

ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

هنگامه بلورساز مشهدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 41-51

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در برنامة ورزش صبحگاهی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة زنان سالمند 60 تا 75 ساله شهر کرج در سال 1395 بود . با روش نمونه ‌گیری در دسترس نمونه‌ای به حجم 40 نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرهای جمعیت‌ شناختی، هوش هیجانی، سلامت روانی ...  بیشتر

تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهی های ورزشی

عباس نظریان مادوانی؛ آمنه رجب حسنی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 53-67

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهی‌های ورزشی بود. جامعه آماری این تحقیق 72 پرونده‌ مرتبط با فعالیت‌های ورزشی ثبت شده در مراکز و مراجع قضائی شهر تهران بود که با توجه به محدود بودن تعداد پرونده‌های ثبتی مربوط، از شیوه تمام شمار استفاده شد. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی بود. ...  بیشتر

تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی

شهرام نظری؛ معصومه بخیت؛ کامران عیدی پور

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 69-76

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود که تعداد آنها ...  بیشتر

ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت‌بدنی استان گلستان: نقش میانجی رضایت شغلی

کیوان ملانوروزی؛ حسین اربابی؛ زهرا رضایی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 77-88

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی بود. روش تحقیق کاربردی که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت‌بدنی استان گلستان در سال تحصیلی 96-1395 بوده که تعداد آن‌ها 688 نفر (301 نفر زن و 387 نفر مرد) بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین مولفه های روانشناختی سرمایه ‌انسانی و چابکی سازمانی اداره‌کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

عباس فخرانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محسن عباسی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 89-99

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفه‌های روانشناختی سرمایه-انسانی و چابکی‌سازمانی دراداره‌کل‌ورزش‌وجوانان‌استان‌خراسان‌شمالی صورت گرفت. جامعة آماری شامل کلیه کارکنان این اداره‌کل، شامل 105 نفر بود، که ازروش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده‌شد. جهت گردآوری داده‌ها ازپرسشنامه چابکی‌سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و پرسشنامه سرمایه‌انسانی ...  بیشتر

ارتباط جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی شهرستان اراک در تصمیم گیری های مدرسه

اسفندیار خسروی زاده؛ فرشته سمیعی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 101-112

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم‌گیری‌های مدرسه بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان اراک بودند (189 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، 128 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان

مریم فریدفتحی؛ محبوبه روزبهانی؛ فرناز فرهمند؛ بهارک کاظم

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 113-123

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (750N=)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 260 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان ...  بیشتر