نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در برنامة ورزش صبحگاهی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة زنان سالمند 60 تا 75 ساله شهر کرج در سال 1395 بود . با روش نمونه ‌گیری در دسترس نمونه‌ای به حجم 40 نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرهای جمعیت‌ شناختی، هوش هیجانی، سلامت روانی و خودکارآمدی را تکمیل نمودند . داده‌های به‌ دست ‌آمده با نرم‌افزار آماری 22 -SPSS و روش‌های آمار توصیفی ( میانگین و انحراف‌معیار ) ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام و ورود همزمان تجزیه و تحلیل شد . نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی رابطة معناداری وجود دارد (0/05 >P ). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی پیش بین قدرتمندی برای سلامت روان شناختی و خودکارآمدی است ( P > 0/01 ).

کلیدواژه‌ها