دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، دی 1396 
8. مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی

صفحه 11-20

عبدالمهدی نصیرزاده؛ مهدی ذاکر اکبری؛ معصومه بابایی مبارکه