تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد / دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه استاندارد یادگیری سازمانی گومز وهمکاران(2005)، مدیریت دانش لاوسون(2003) و تفکر استراتژیک منوریان وهمکاران(1391) استفاده شد. برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزارLISREL استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد. لذا نتیجه‌ می گیریم زمانی که شرایط برای قابلیت های یادگیری سازمانی مهیا گردد و مدیریت دانش بر سازمان، حاکم باشد، تفکر استراتژیک تقویت می گردد. از این رو سازمان های ورزشی به خصوص وزارت ورزش و جوانان می توانند با ایجاد این قابلیت ها، تفکر استراتژیک کارشناسان و مدیران خود را پرورش دهند.

کلیدواژه‌ها