مدل یابی نقش سبک رهبری فروتن بر رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی

فرهاد نظری؛ سیدمحمد کاشف؛ محسن بهنام

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.50681.2072

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی نقش سبک رهبری فروتن بر رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 890 نفر اعلام شدند. نمونه‌ی آماری پژوهش ...  بیشتر

تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه های ورزشی

سیدجلیل میریوسفی؛ فرشته دره کردی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 125-136

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.51684.2098

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انتقال دانش در کارکنان باشگاه های ورزشی استان کرمان بود. روش پژوهش حاضر، همبستگی- پیمایشی و ازنوع مطالعا ت کاربردی بود که به صور ت میدانی اجرا شد. تمام کارکنان باشگاه های ورزشی استان کرمان، جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان، ...  بیشتر

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 69-76

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌‌گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بودند که از طریق نمونه ...  بیشتر