طراحی و برازش الگوی ساختاری تأثیر نقش مهارت‌های رهبری مربیان در انسجام گروهی و عملکرد تیمی تیم‌های والیبال و فوتسال

حوریه دهقانپوری؛ محمد سیاوشی؛ الهام وسدی؛ معصومه ناظمی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.52411.2107

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر طراحی و برازش الگوی ساختاری تاثیر نقش مهارت های رهبری مربیان در انسجام گروهی و عملکرد تیمی تیم‌های والیبال و فوتسال حاضر در سی‌امین دوره‌ی مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر سراسر کشور می‌باشد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی می‌باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45279.1919

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و ...  بیشتر