مدیریت رفتار سازمانی
الگوی ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 53-69

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65045.2464

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت پذیری اجتماعی بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود و جامعه آماری سلبریتی های ورزشی بودند که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس با توجه به دشواری جمع‌آوری داده‌ها انتخاب شدند. ...  بیشتر

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکردی آمیخته(کیفی و کمی)

زهرا رضایی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.63399.2417

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش، کاربردی و با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل خبرگان آگاه به موضوع ورزش دانش آموزی در سه بخش آکادمیک، اجرایی و ورزشی بود. نمونه گیری هدف مند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی

محمدعلی صاحبکاران؛ جعفر خوشبختی؛ مهدی سلیمانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 79-90

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.62188.2374

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی می‌باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی می‌باشد. به دلیل محدودبودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر ...  بیشتر

ارائه مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 29-48

https://doi.org/10.30473/fmss.2021.56909.2245

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی بود. روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی (ترکیبی از روش کیفی و کمی) بود. در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه با خبرگان آگاه از موضوع، گونه‌های مسئولیت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با استفاده از روش تحلیل مضمون و تکنیک دلفی در قالب 53 عامل و 8 مولفه شناسایی و دسته‌بندی شدند. در مرحله کمی ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی مسئولیت اجتماعی و یادگیری سازمانی بر توسعه مشتریان (اعضاء و مخاطبان) فدراسیون ورزش سه گانه

مهدی گودرزی؛ مرتضی گودرزی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/fmss.2021.55969.2218

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی مسئولیت‌اجتماعی و یادگیری‌سازمانی بر توسعه مشتریان (اعضاء و مخاطبان) فدراسیون ورزش سه‌گانه بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان فدراسیون ورزش‌ سه‌گانه و هیات‌های استانی این فدراسیون بود (200=N) که نمونه‌گیری به روش تمام‌شمار انجام گرفت. ...  بیشتر

نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ارتقاء سرمایه اجتماعی معلمین تربیت‌بدنی شهر تهران

شهرام نظری؛ احمد محمودی؛ محسن کوثری پور؛ فهیمه حسنی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.54098.2170

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ارتقاء سرمایه اجتماعی معلمین تربیت بدنی شهر تهران بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 که در مجموع 2343 نفر بودند. نمونه‌گیری با استفاده روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

زهرا کبیری؛ رضا صابونچی؛ نجف آقایی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49216.2023

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه‌ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام هواداران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397 ...  بیشتر

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45279.1919

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و ...  بیشتر

اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

ناصر بای؛ زهرا حاجی انزهایی؛ اکرم اصفهانی‌نیا

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 65-77

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.41806.1825

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. تحقیق حاضر، توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که کل جامعه به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌های ...  بیشتر

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژیک خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

سمیرا دارابی؛ شیرین زردشتیان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 109-123

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.44571.1900

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی، با تاکید بر نقش میانجی خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران به تعداد ...  بیشتر

طراحی الگوی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

علی قربانی؛ یوسف محمدکریمی؛ فواد کوهزادی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 45-56

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف طراحی الگویی برای اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی انجام پذیرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است که در زمان انجام پژوهش 240 نفر بود. جامعه آماری هدف، در مرحله نخست، خبرگان در ...  بیشتر

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال

سعید حاتمی؛ نجف آقایی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حسین اکبری یزدی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 89-98

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه‌ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه‌های فوتبال بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1396، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور یافتند؛ بود. با استفاده ...  بیشتر