نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30473/fmss.2023.66476.2496

چکیده

مدیران ورزش کشور در طول مسیر شغلی خود یا به‌واسطه رشد پله‌ای به بالاترین درجه از موفقیت رسیده‌اند و یا به‌واسطه جهش شغلی که در این مسیر در طول سال‌ها تجربیاتی کسب نموده که هیچ‌گاه مکتوب نمی‌شود. در این پژوهش نگاه ویژه‌ای به دانش ضمنی مدیران ارشد ورزش کشور شده است. تعداد سیزده نفر از مدیران عالی ورزش کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند روند مصاحبه عمیق و به‌صورت هدفمند و در ادامه به‌صورت گلوله برفی انجام پذیرفت. جهت‌گیری فلسفی پژوهش تفسیری مبتنی بر ساختارگرایی اجتماعی و به شیوه تحلیل روایت صورت گرفت. کدگذاری با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا نسخه 20 انجام پذیرفت و همچنین، پایایی پژوهش با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا و محاسبه ضریب کاپا 81/0 به دست آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مؤلفه‌های موفقیت مسیر شغلی مدیران ورزش کشور حاصل مهارت‌های فنی، مهارت‌های فردی، مهارت‌های علم مدیریت، مهارت‌های سیاسی، مهارت‌های ادراکی و مهارت‌های معنوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات