مدیریت ورزشی
تجارب مسیر شغلی مدیران موفق ورزش به روش تحلیل روایت

سیدمحمدمهدی شهپری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 11-30

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.66476.2496

چکیده
  مدیران ورزش کشور در طول مسیر شغلی خود یا به‌واسطه رشد پله‌ای به بالاترین درجه از موفقیت رسیده‌اند و یا به‌واسطه جهش شغلی که در این مسیر در طول سال‌ها تجربیاتی کسب نموده که هیچ‌گاه مکتوب نمی‌شود. در این پژوهش نگاه ویژه‌ای به دانش ضمنی مدیران ارشد ورزش کشور شده است. تعداد سیزده نفر از مدیران عالی ورزش کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
تاثیر رویه های مدیریتی و برنامه ریزی بلند مدت بر ارتباطات اثربخش فدراسیون فوتبال ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا

مصطفی مصطفی پور؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامراد پور؛ میثم اللهمرادی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 31-41

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.69207.2551

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویه های مدیریتی و برنامه ریزی بلند مدت بر ارتباطات اثربخش فدراسیون فوتبال ایران با کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، پژوهش از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی بود، و از نظر ماهیت توصیفی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه دیپلماسی ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران

انسیه چلیپا؛ همایون عباسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 43-57

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67668.2517

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داد-بنیاد)، و جامعه آماری پژوهش شامل: صاحب‌نظران، خبرگان، کارشناسان و اساتید در زمینه موضوع این تحقیق بودند. به منظور نمونه‌گیری تحقیق، از روش نمونه‌گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 16 نفر به عمل آمد. روایی ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
اعتبار یابی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی)

ابوالفضل فراهانی؛ سیده ندا میرحاجیان؛ علی محمد صفانیا

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 59-77

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67314.2510

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی ورزش ایران( مطالعه موردی نخبگان ورزشی) بود. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مسئولین باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران و دانشجویان رشته تربیت بدنی بودند. برای تعیین حجم نمونه در مرحله کمی از نرم‌افزار SPSS Sample Power ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
ارائه چارچوب اخلاق تجاری مدیران سازمان های ورزشی در ایران: پژوهشی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین

امیر دانیاری؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ رمضان کریمی؛ محمد باقر آرایش

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68552.2542

چکیده
  این پژوهش با هدف دستیابی به چارچوب اخلاق تجاری مدیران سازمان-های ورزشی در ایران با رویکرد کلارک و براون (2013)، انجام شد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی اکتشافی و به روش تحلیل مضمون و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، انجام شد. ابزار اصلی گرداوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که اشباع نظری یافته‌ها در هجدهمین مصاحبه حاصل ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
نقش میانجی رهبری اشتراکی بر رابطه بین انواع ظرفیت سازمانی با نوآوری فنی و اداری در سازمان‌های ورزشی

محسن بهنام؛ سیدمحمد کاشف؛ ماهرخ مدیری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68786.2543

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ظرفیت سازمانی بر نوآوری با نقش میانجی رهبری اشتراکی در سازمان‌های ورزشی غیرانتفاعی بود. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. تعداد 320 پرسش‌نامه بین اعضای هیأت‌های ورزشی استان‌های شمال غرب کشور به‌صورت هدفمند توزیع شد که در پایان 236 پرسش‌نامه صحیح جمع‌آوری شد. ابزار پژوهش شامل ...  بیشتر