مدیریت رفتار سازمانی
تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش با تاکید بر رفتار سازمانی

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 11-27

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65907.2486

چکیده
  یکی از موارد مغفول مانده در سازمان‌های ورزشی توجه به بازنشستگی و داشتن الگوی مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی با کمترین آسیب به سازمان می باشد. بنابراین تحقیق پیش رو با هدف کلی تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) است که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات اکتشافی و از لحاظ نتیجه ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
بررسی ارتباط سلامت سازمانی با خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

سید جعفر موسوی؛ سیدرضا موسوی گیلانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 29-39

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65048.2465

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی با خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران، پرسشنامه بهره ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
ارایة الگوی پارادیمی بی حسی سازمانی در بین معلمان ورزش

شیرین محمدی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 41-51

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65059.2466

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف ارایه الگوی پارادیمی بی‌حسی سازمانی در بین معلمان ورزش طراحی و اجرا گردید. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جامعه آماری در بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ کلیه معلمان تربیت‌بدنی کرمانشاه می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش با توجه به فراوانی ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
الگوی ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 53-69

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65045.2464

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت پذیری اجتماعی بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود و جامعه آماری سلبریتی های ورزشی بودند که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس با توجه به دشواری جمع‌آوری داده‌ها انتخاب شدند. ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
بررسی نقش میانجی ارزش‏های اخلاقی و سرمایه فکری در ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی

حوری ناز حبیبی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ سیما نجف نژاد

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 55-85

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67802.2522

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت‌بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزشهای اخلاقی و سرمایه فکری بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
الگوی رفتارهای تعاملی هواداران لیگ برتر هندبال ایران

محمد مصلی نژاد؛ محمدعلی صاحبکاران

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 87-98

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65007.2463

چکیده
  لیگ برتر هندبال ایران برای حفظ هواداران، توسعه محصولات لیگ و توسعه استراتژی‌های مرتبط با لیگ نیازمند درک الگوی تعاملی هواداران لیگ می‌باشد. لذا این پژوهش با هدف توسعه الگوی رفتارهای تعاملی هواداران لیگ برتر هندبال ایران انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های ترکیبی بود که به روش مدل‌سازی انجام شد. مدل مفهومی اولیه پژوهش بر مبنای ...  بیشتر